Viralliset ilmoitukset

KUULUTUS

Kuulutus Merijärven kunta
Merijärven kunta hakemus liitteineen

***********************

KUULUTUS

Kuulutus MTY Veljekset Myntti
MTY Veljekset Myntti hakemus

********************

KUULUTUS

Kuulutus Metsolan Maito Oy
Metsolan Maito hakemus liitteineen

********************

KUULUTUS

Rahkakurun tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

Tällä kuulutuksella jatketaan Rahkakurun tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävilläoloa. Uusi nähtävilläoloaika jatkuu 27.5.2024 saakka.

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Yleiskaava laaditaan maankäytön- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Merijärven kunnanhallitus on kokouksessa 12.2.2024 § 26 päättänyt asettaa Rahkakurun tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville käynnistysvaiheen kuulemista varten.

Hanke edellyttää kokonsa puolesta ympäristövaikutustenarvioinnin (YVA) menettelyä, joka toteutetaan erillisenä prosessina kaavoituksen rinnalla ja jota valvoo ELY-keskus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä suunnittelutyön ajan Merijärven kunnan verkkosivuilla www.merijarvi.fi/asuminen-ja-rakentaminenkaavoitus-ja-tontit/vireilla-olevat-kaavat sekä 10.4. – 27.5.2024 välisen ajan tulosteena Merijärven kunnantoimistossa, os. Kunnantie 1, 86220 Merijärvi ja Merijärven kirjastossa, os. Merijärventie 104, 86220 Merijärvi.

Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta suullisesti tai kirjallisesti 27.5.2024 mennessä sähköpostiosoitteeseen: merijarven.kunta@merijarvi.fi tai osoitteeseen Merijärven kunta, Kunnantie 1, 86220 Merijärvi.

Hankkeen YVA-ohjelmaa voit seurata osoitteessa: www.ymparisto.fi/rahkakurun-tuulivoima-YVA (Rahkakurun tuulivoimahanke, Merijärvi, Oulainen). YVA:an liittyvät mielipiteet osoitetaan ELY-keskukselle.

HANKKEEN YLEISÖTILAISUUS JÄRJESTETÄÄN 24.4.2024 MERIJÄRVEN KOULUN RUOKALASSA (MERIJÄRVENTIE 106, 86220 MERIJÄRVI) KLO 16.30. 

TILAISUUDEN ALUSSA KAHVITARJOILU.

Lisätietoja antavat:

  • Kaavoituksesta vastaava: Merijärven kunta, tekninen johtaja Paavo Hentilä
    puh. 044 477 6210, paavo.hentila@merijarvi.fi 
  • Hankkeesta vastaava: Prokon Wind Energy Finland Oy, projektipäällikkö Marja Meriluoto
    puh. 0400 469 059, m.meriluoto@prokon.net 
  • Konsultti: A-Insinöörit Civil Oy, arkkitehti Katri Peltoniemi
    puh. 041 731 6439, katri.peltoniemi@ains.fi 

****************************************

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN-KORTTELI 200

KUULUTUS-EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN 
KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTAMINEN-KORTTELI 200

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.4.2024 § 57 hyväksyä keskustan asemakaavan muutoksesta laaditun kaavaehdotusmateriaalin ja asettaa sen yleisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden koulurakennuksen rakentamisen alueelle. Muutos mahdollistaa myös nyt voimassa olevassa asemakaavassa suojellun koulu- ja asuntolarakennuksen suojelumerkinnän purkamisen.

Kaavaehdotuskirjat ovat nähtävänä 17.4.-17.5.2024 Merijärven kunnantoimistossa ja kunnan kotisivuilla osoitteessa www.merijarvi.fi ja niistä on mahdollisuus jättää muistutus 17.5.2024 klo 15.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen merijarven.kunta@merijarvi.fi tai kirjallisesti osoitteeseen: Merijärven kunta, Kunnantie 1, 86220 Merijärvi.

Merijärvellä, 16.4.2024
Kunnanhallitus

Kortteli 200 kaavaselostus 11.4.2024
Kortteli 200 ehdotus

********************************

KUULUTUS

Rakennuskielto tuulivoimapuistojen alueille

RAHKAKURUN TUULIVOIMAHANKE KUULUTUKSET

Kuulutus/ Merijärven kunta
Yva-kuulutus/ ELY

*******************************

KUULUTUS

Mty Maitokauha kuulutus
Mty Maitokauha päätös
Hakemusasiakirjat
Asemapiirros
Etäkuivalantala
Etälietesäiliö
Uudet etälietesäiliöt
Laajennus
Nykyinen hiehonavetta
Uusi hiehonavetta

**********************************

KUULUTUS

Yleistiedoksianto, Haapakosken kalatien tarkkailu

***********************************

KUULUTUS

Ehdotus Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi

************************************

KUULUTUS
Rakennusjärjestyksen uusiminen Merijärven kunta

osallistumis- ja arviointisuunnitelma

************************************

KUULUTUS
VIREILLETULO JA VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN
KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN - KORTTELI 200 

Kunnanhallitus päätti 12.2.2024 § 32 keskustan asemakaavan muutoksen vireilletulosta korttelissa 200, hyväksyi laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti asettaa sen yleisesti nähtäville MRL 66 § mukaisesti. Samalla kunnanhallitus päätti hyväksyä laaditun kaavaluonnosmateriaalin ja asettaa sen yleisesti nähtäville MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti valmisteluvaiheen kuulemista varten.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden koulurakennuksen rakentamisen alueelle. Muutos mahdollistaa myös nyt voimassa olevassa asemakaavassa suojellun koulu- ja asuntolarakennuksen suojelumerkinnän purkamisen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnosasiakirjat ovat nähtävänä 6.3.-5.4.2024 Merijärven kunnantoimistossa ja kunnan kotisivuilla osoitteessa www.merijarvi.fi ja niistä on mahdollisuus jättää mielipide 5.4.2024 klo 15.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen merijarven.kunta@merijarvi.fi tai kirjallisesti osoitteeseen: Merijärven kunta, Kunnantie 1, 86220 Merijärvi.

Merijärvellä 29.2.2024

Kunnanhallitus

osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavaluonnos
kaavaselostus
asemakaavan seurantalomake

***************************************

Kuulutus Pohjois-Pohjanmaa Ely-keskus


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 15 §:n nojalla julkaisemaan kuntalain 108 §:n mukaisesti viestin liitteenä olevan tiedon julkisesta kuulutuksesta linkkeineen kunnan verkkosivuilla 15.12.2023-17.6.2024.  Kuulutuksen diaarinumero Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on POPELY/3611/2023.    

Ilmoitus kuulutuksesta

***************************************

Kettukankaan tuulivoimalahanke

Yhteysviranomaisen lausunto tuulivoimalahankkeen arviointiohjelmasta
Lausunnot ja mielipiteet tuulivoimalahankkeen arviointiohjelmasta
 

***************************************

Jokilaaksojen jätelautakunnan kuulutus

Jätemaksutaksat 2024

***************************************

Kettukankaan tuulivoimapuisto

OAS Kettukangas/Merijärvi

 

*************************************

Päätös- 6252023

Saarilampi Tapio, Muu kunnallinen henkilöstöasia

 

***************************************

Maanmittauslaitoksen ehdotukset pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen

 

 **************************************

Pyhäjoen pengerrysyhtiöiden toiset kokoukset 24.8.2022 ja 25.8.2022

 

Pyhäjoen pengerrysyhtiöiden kokoukset

*****************************************

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pöytäkirjat 

****************************************

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) 

*****************************************

Jokilaaksojen jätelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

****************************************

Pengerrysyhtiön kokouspöytäkirja ja kokousesitykset:

Pengerrysyhtiön kokouspöytäkirja

Padonomistajan vastuut ja velvollisuudet

Pengeryhtiöiden kokoukset