Haja-asutuksen jätevedet

Jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus

Jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä toimintaan tarvita ympäristölupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista ympäristöön. Jos kiinteistöllä on vain huussi ja kantovesi, jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Keitä vaatimukset koskevat?

Jätevesien käsittelyvelvoite koskee pääsääntöisesti kaikkia kiinteistöjä, joissa syntyy talousjätevettä. Velvoite koskee vakituisia ja loma-asuntoja, mutta myös maaseutuyrityksiä ja muita talousjätevettä tuottavia toimintoja.

Viemäriverkoston ulkopuoliset alueet

Haja-asutusalueilla on uusittava jäteveden käsittelyjärjestelmä 31.10.2019 mennessä, mikäli se on rakennettu ennen vuotta 2004 ja kiinteistö sijaitsee alle 100 m päässä vesistöstä tai se sijoittuu vedenhankintakäytössä tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella.

Muulla alueella jätevesien käsittely on saatettava vaatimusten mukaiseksi, kun kiinteistöllä tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- tai muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan, tai tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai muutostyö.

Käsittelyvaatimuksista vapautuvat kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistönomistajat, jotka ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Tällöinkään jätevesistä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, ja kiinteistöllä tulee olla käyttökuntoinen jätevesijärjestelmä.

Jos jätevesien käsittely vaatii tehostamista,

  • selvitä ja liity viemäriverkostoon, jos mahdollista;
  • selvitä ja rakenna naapureiden kanssa yhteinen jätevesijärjestelmä, jos mahdollista;
  • selvitä ja tehosta kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää;

Jos päädyt kiinteistökohtaiseen jätevesijärjestelmään

  • hanki pätevä suunnittelija, joka suunnittelee ympäristönsuojelulain vaatimukset täyttävän jätevesijärjestelmän;
  • hae jätevesijärjestelmälle lupa rakennustarkastajalta; 
  • huolehdi, että ennen käyttöönottoa jätevesijärjestelmästä on käyttö- ja huolto-ohje;
  • huolehdi järjestelmän ohjeen mukaisesta hoidosta ja huollosta.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen tai korjaaminen edellyttää toimenpidelupaa, joka haetaan kunnan rakennusvalvonnasta.

Perustason puhdistusvaatimuksista poikkeaminen

Kunta voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista ranta- ja pohjavesialueella enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan (Ympäristönsuojelulaki 156 d §). Poikkeaminen on tarkoitettu vain epätavanomaisiin tapauksiin ja se raukeaa heti, jos tilanne muuttuu. Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että

  • ympäristöön aiheutuva kuormitus on kiinteistön käyttö huomioon ottaen huomattavan vähäistä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen; TAI
  • käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

               1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla
                   alueella;
               2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja
                   muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;
               3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu
                   näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Poikkeamista haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta seuraavilla lomakkeilla. Liitä poikkeamishakemuslomakkeeseen (lomake 1) AINA asemapiirros, jätevesijärjestelmän kuvaus (liite 2) ja poikkeamisperuste (liite 3A, 3B, 3C tai 3D).

Lomakkeet palautetaan osoitteeseen:

Merijärven kunta
Ympäristösihteeri
Kunnantie 1
86220 MERIJÄRVI

Poikkeamishakemuksen käsittelystä peritään 120 euron maksu Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

Lisätietoja:

ympäristösihteeri Samuli Riihijärvi, puh. 044 4294 226
ymparistosihteeri@edu.merijarvi.fi

tekninen johtaja Paavo Hentilä, puh. 044 4776 210,
paavo.hentila@merijarvi.fi