Maa-ainesluvat

Maa-ainesten ottamiseen muuhun kuin kotitarvekäyttöön tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa. Kunta päättää luvan myöntämisestä sekä ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista kunnassa.

Kallion murskausta ja louhintaa varten on pääsääntöisesti oltava myös ympäristölupa.

Maa-ainesluvan haltijan on vuosittain ilmoitettava lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Myös kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus jos otettavan maa-aineksen määrä on yli 500m³.

Maa-ainestaksa