Ympäristöluvat ja ilmoitukset

Ympäristöluvat

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Tällaista toimintaa ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto ja malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto. Maataloustuotannossa ympäristölupa tarvitaan tietyn eläinmäärän ylittäville eläinsuojille ja turkistarhoille.   
Lupahakemus on toimitettava kirjallisesti ympäristönsuojeluasetuksessa määrätylle lupaviranomaiselle eli aluehallintovirastolle tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.   
Luvan myöntämisen edellytyksenä on mm. että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset

Tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus. Näitä toimintoja ovat eräiden jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa, tilapäinen melu ja tärinä, koeluonteinen toiminta, poikkeukselliset tilanteet (esim. onnettomuus, tuotantohäiriö tai laitteiston tai rakennelman purkaminen) sekä pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen.

Lannan patterointi-ilmoitus

Valtioneuvosto on antanut ns. nitraattiasetuksen (931/2000) maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Asetuksessa on esitetty määräyksiä mm. lantaloiden vähimmäiskoosta, lannan ja väkilannoitteiden levitysajoista ja typpimääristä, suojavyöhykkeistä, jaloittelualueista sekä lannan patteroinnista. Lantalan vähimmäiskoosta poikkeamisesta ja lannan patteroinnista tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (ympäristösihteerille).   
Patterointi-ilmoitus

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa