Vireillä olevat kaavat

KETTUKANKAAN TUULIVOIMAHANKE

Merijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 15.4.2024 § 49-51 päättänyt asettaa valmisteilla olevien Kettukankaan, Rahkakurun ja Hauksuonnevan tuulivoimapuistojen osayleiskaavojen Merijärveä koskeville alueille rakennuskiellon (MRL 38 §) ja toimenpiderajoituksen (MRL 128 §).

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus tulevat voimaan Kettukankaan, Rahkakurun ja Hauksuonnevan tuulivoimapuistojen valmisteilla olevien osayleiskaavojen Merijärven alueilla tällä kuulutuksella (MRA § 93) ja kunnanhallituksen määräyksellä ennen kuin päätös on saanut lainvoiman (MRL § 202).

ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kuulutus_rakennuskiellosta

 

RAHKAKURUN TUULIVOIMAHANKE

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Merijärven kunnan ja Oulaisten kaupungin alueella sijaitsevalle Rahkakurun alueelle. Suunnittelualueen pinta-ala on kokonaisuudessaan n. 2 430 ha, joista Merijärven kunnan alueella n. 2 249 ha. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa enintään 25 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 m ja teho 7-10 MW. Koko alueen teho olisi tällöin 175-250 MW. Sähkönsiirto on tarkoitus siirtää hankealueen pohjoispuolelta Fingridin verkkoon n. 11 kilometrin päähän.

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Yleiskaava laaditaan maankäytön- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Merijärven kunnanhallitus on kokouksessa 12.2.2024 § 26 päättänyt asettaa Rahkakurun tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville käynnistysvaiheen kuulemista varten.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä suunnittelutyön ajan Merijärven kunnan verkkosivuilla sekä 10.4.-27.5.2024 välisen ajan tulosteena Merijärven kunnantoimistossa, os. Kunnantie 1, 86220 Merijärvi ja Merijärven kirjastossa, os. Merijärventie 104, 86220 Merijärvi.

Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta suullisesti tai kirjallisesti 27.5.2024 mennessä sähköpostiosoitteeseen: merijarven.kunta@merijarvi.fi tai osoitteeseen Merijärven kunta, Kunnantie 1, 86220 Merijärvi.

Hanke edellyttää kokonsa puolesta ympäristövaikutustenarvioinnin (YVA) menettelyä, joka toteutetaan erillisenä prosessina kaavoituksen rinnalla ja jota valvoo ELY-keskus. YVA-ohjelmaa voi seurata osoitteessa: www.ymparisto.fi/rahkakurun tuulivoimahanke-YVA. YVA:an liittyvät mielipiteet osoitetaan ELY-keskukselle.

HANKKEEN YLEISÖTILAISUUS JÄRJESTETÄÄN 24.4.2024 MERIJÄRVEN KOULUN RUOKALASSA (MERIJÄRVENTIE 106, 86220 MERIJÄRVI) KLO 16.30. TILAISUUDEN ALUSSA KAHVITARJOILU.

Lisätietoja antavat:

Kaavoituksesta vastaava: Merijärven kunta, tekninen johtaja Paavo Hentilä, puh. 044 4776 210
paavo.hentila@merijarvi.fi
Hankkeesta vastaava: Prokon Wind Energy Finland Oy, projektipäällikkö Marja Meriluoto, puh. 0400 469 059
m.meriluoto@prokon.net
Konsultti: A-Insinöörit Civil Oy, arkkitehti Katri Peltoniemi, puh. 041 731 6439
katri.peltoniemi@ains.fi

 

Rakennuskielto tuulivoimapuiston alueelle

Merijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 15.4.2024 § 49-51 päättänyt asettaa valmisteilla olevien Kettukankaan, Rahkakurun ja Hauksuonnevan tuulivoimapuistojen osayleiskaavojen Merijärveä koskeville alueille rakennuskiellon (MRL 38 §) ja toimenpiderajoituksen (MRL 128 §).

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus tulevat voimaan Kettukankaan, Rahkakurun ja Hauksuonnevan tuulivoimapuistojen valmisteilla olevien osayleiskaavojen Merijärven alueilla tällä kuulutuksella (MRA § 93) ja kunnanhallituksen määräyksellä ennen kuin päätös on saanut lainvoiman (MRL § 202).

Kuulutus rakennuskiellosta

 

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN-KORTTELI 200

KUULUTUS-EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN 
KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTAMINEN-KORTTELI 200

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.4.2024 § 57 hyväksyä keskustan asemakaavan muutoksesta laaditun kaavaehdotusmateriaalin ja asettaa sen yleisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden koulurakennuksen rakentamisen alueelle. Muutos mahdollistaa myös nyt voimassa olevassa asemakaavassa suojellun koulu- ja asuntolarakennuksen suojelumerkinnän purkamisen.

Kaavaehdotuskirjat ovat nähtävänä 17.4.-17.5.2024 Merijärven kunnantoimistossa ja kunnan kotisivuilla osoitteessa www.merijarvi.fi ja niistä on mahdollisuus jättää muistutus 17.5.2024 klo 15.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen merijarven.kunta@merijarvi.fi tai kirjallisesti osoitteeseen: Merijärven kunta, Kunnantie 1, 86220 Merijärvi.

Merijärvellä, 16.4.2024
Kunnanhallitus

Kortteli 200 kaavaselostus 11.4.2024
Kortteli 200 ehdotus