Kehittämis/investointiavustus 2024-2026

Merijärven kunta on ollut jäsenenä Siika-Pyhäjokialueen liitossa yhdessä seitsemän muun alueen kunnan kanssa. Liitolla ei enää ole merkitystä kuntien edunvalvojana ja se päätettiin purkaa, purkaminen aloitettiin liittovaltuuston päätöksellä syyskuussa 2022 ja saatiin päätökseen 18.12.2023. Alueliitolla ei ollut velkoja eikä kiinteää omaisuutta. Sillä oli kuitenkin varoja, jotka päätettiin liiton sääntöjen mukaan jakaa jäsenkuntien kesken asukasluvun suhteessa. Kaikkiaan varoja jäi jaettavaksi 533.732 €, josta Merijärven osuus on 17.963 €. 

Siika-Pyhäjokialueen liiton säännöissä lukee seuraavasti: ”Alueliiton purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat käytettävä jäsenkunnissa toimivien yhdistysten tai järjestöjen tukemiseen tai jäsenkunnissa toimiville osuuskunnille yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen kolmen vuoden kuluessa siitä, kun purkautumisesta on tehty merkintä yhdistysrekisteriin”. Jäsenkuntiin tuloutetut varat tulee käyttää siis 18.12.2026 mennessä. 

Vapaa-aikalautakunta on saanut kunnanhallitukselta toimeksiannon Siika-Pyhäjokialueen liiton purkamisesta jakaa varat eteenpäin kunnan alueen yhdistyksille ja järjestöille.

 

KEHITTÄMIS/INVESTOINTIAVUSTUKSEN HAKEMINEN:

Vapaa-aikalautakunta julistaa 1.4.2024 alkaen kehittämisavustuksen haettavaksi erillisenä avustushakuna. Avustusohjeita sovelletaan nojaten vapaa-aikalautakunnan avustusohjeisiin teemoittaen ne vuosittain. Vuoden 2024 painopiste on yhdistysten toiminnan kehittäminen ja innovaatiot kotikuntapainotteisesti. Vapaa-aikalautakunta rohkaisee yhdistyksiä kehittämään toimintaansa joko yksin tai yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa. Vapaa-aikalautakunta käyttää harkintaansa avustuksia myöntäessään, jotta avustus käytetään tarkoituksenmukaiseen paikalliseen toimintaan määrärahan puitteissa. 

Avustusohje vapaa-aikalautakunnan kehittämisavustukseen sekä hakulomake (nro 4.) löytyvät Merijärven kunnan vapaa-aikatoimen nettisivuilta ja lomakkeita on saatavilla kunnantoimistolta virka-aikana.

Hakulomake ja siihen kuuluvat liitteet tulee toimittaa vapaa-aikatoimeen joko kirjallisena tai sähköisesti 15.5.2024 klo 15.00 mennessä. Kirjalliset osoitettuna: Kehittämisavustus, Vapaa-aikatoimi, Kunnantie 1, 86220 Merijärvi ja sähköiset osoitteeseen ulla.nivala@merijarvi.fi otsikolla ”kehittämisavustus”.

Lisätiedot: Vapaa-aikatoimi/Ulla Nivala: 044-4776 220