Varhaiskasvatusmaksut

Päivähoitomaksut

Lapsen päivähoidosta peritään kuukausimaksu. Maksu tarkistetaan vuosittain elokuussa ja aina perheen tulojen oleellisesti muuttuessa (+/- 10 % muutos).

Lasten päivähoidosta perittävät maksut 1.8.2020 alkaen

Päivähoitomaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkein maksu on ensimmäisen lapsen osalta enintään 288 €/kk, toisesta lapsesta 50 % nuoremman lapsen maksusta ja perheen muista lapsista enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Pienin perittävä kokopäivähoidon maksu on 27 €/kk. Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Vain toisella huoltajalla on lapselle hoidon tarve, niin silloin huomioidaan sen perheen tulot. Jos vanhemmat asuvat eri kunnissa ja lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, tällöin maksu määrätään erikseen molempiin kuntiin.

Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Tuloina huomioidaan lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien henkilöiden veronalaiset ansio – ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Perheen tulee toimittaa tulotietonsa päivähoitomaksun vahvistamista varten eDaisyn kautta hoidon alkamista seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Mikäli perhe ei toimita tuloselvitystä, peritään päivähoidosta lain määräämä korkein maksu.

 

Tulorajat ja maksuprosentit

Perheen henkilömäärä

Vähimmäisbruttotulo euroa/kk

Maksuprosentti

Korkeimman maksun bruttotuloraja n € / kk

2

2 136

10,7 %

4 824

3

2 756

10,7 %

5 448

4

3 129

10,7 %

5 821

5

3 502

10,7 %

6 194

6

3 874

10,7 %

6 566

 

Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144€ kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Jos maksupäätökseksi on muodostunut tulojen mukaan 0 €/kk ja hoitotunnit kuitenkin ylittyvät laskutetaan ylitetyistä tunneista.

Päivähoitopaikkaan haettaessa lapselle varataan tarvittava kuukausittainen tuntimäärä.

Hoitoaika viikossa

Hoitoaika kuukaudessa

Korkein maksu ja % maksut kokopäivähoito

Yli 35 tuntia / viikko

Yli 148tuntia / kk

100%/ 288,00€

21-35 tuntia/ vko

85 – 147 tuntia / kk

75 % / 216,00 €

20 tuntia / vko

53 – 84 tuntia / kk

60 % / 173,00 €

12 tuntia/ vko

0 – 52 tuntia / kk

40 % / 115,00 €

 

Hoitosopimuksella sovittujen hoitotuntien määrää voidaan muuttaa, kun muutos johtuu työn/hoidontarpeen muuttumisesta ja kestää vähintään kolme kuukautta. Palvelutarpeen muutoksesta tehdään tuntirajan muutoshakemus, joka tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta. Sopimusta tehtäessä perheen tulee huomioida sovittujen hoitotuntien riittävyys.

Jos ennalta sovitut hoitoajat ylittyvät satunnaisesti, peritään ylittäviltä tunneilta hoitomaksuun suhteutettu tuntihinta. Jos ennalta sovitut hoitoajat ylittyvät toistuvasti (3 kertaa), muutetaan maksu automaattisesti seuraavan maksuluokan mukaiseksi.

Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8. – 31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu, sillä edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut viimeistään 31.8, ja että ennalta ilmoitettuja lomapäiviä on lapselle toimintavuoden aikana kertynyt tarpeeksi.

Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:

 • Lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
 • Lapsi sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
 • Lapsi on poissa päivähoidosta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä.
 • Maksua ei myöskään saa periä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa päivähoidosta lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 11 a §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajakson ajalla (todistus toimitettava viipymättä, jälkikäteen toimitettuja ei huomioida).

Palvelutarpeen muutoksesta tehdään tuntirajan muutoshakemus eDaisy-palvelussa, joka tulee voimaan seuraavan kuukauden alusta.

Hoitosuhde irtisanotaan eDaisy-palvelussa. Laskutus päättyy hoidon päättymispäivään.

 

LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUUN VAIKUTTAVAT TULOT:

 • Ansiotulot (brutto) (myös palkan osana maksettava tuotantopalkkio)
 •  Verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelin- ja asuntoetu)
 • Pääomatulot (korko-, osinko- ja vuokratulot)
 • Itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha)
 • Verolliset päivärahat (eivät matkustussäännön mukaisia päivärahoja)
 • Eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka ovat päivähoidossa)
 • Elatusavut ja elatustuet päivähoidossa olevista lapsista, myös Kelan maksamat
 • Sijaislapsesta saatu korvaus, vaikuttaa perheen muiden lapsien maksun määräytymiseen.
 • Perheen koko, ei huomioida sijaislasta tai huostaan otettua lasta
 • Työttömyysturvalain mukainen päiväraha
 • Kelan maksama peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja koulutustuki
 • Työvoimakoulutuksen koulutustuki/koulutustuen ansiotuki
 • Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha
 • Sairasvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha
 • Äitiys- ja vanhempainraha, isyys- ja vanhempainraha
 • Kelan maksama joustava hoitoraha/osittainen hoitoraha
 • Tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha
 • Kunnan maksama omaishoidontuki
 • Perhehoitajan hoitopalkkio
 • Muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot
 • Lomaraha (5% bruttopalkasta kuukautta kohden)

 Jos kuukausittain tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

TULOT, JOITA EI OTETA HUOMIOON PÄIVÄHOITOMAKSUA MÄÄRITELTÄESSÄ:

 • Lapsilisä
 • Lapsen hoitotuki
 • Eläkkeensaajan hoitotuki
 • Kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
 • Asumistuki
 • Vammaistuki
 • Tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut - sotilasavustus - rintamalisä
 • Opintotuki (entinen opintoraha ja aikuisopintoraha)
 • Opintotuen asumislisä
 • Koulutus- ja erorahaston myöntämä aikuiskoulutustuki
 • Toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
 • Kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
 • Työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus.
 • Opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
 • Matkustussäännön mukainen päiväraha
 • Kulukorvaukset, kuten ulkomaan päiväraha
 • Perhehoidon kustannusten korvaukset
 • Lasten kotihoidontuki
 • Toimeentulotuki

TULOISTA HUOMIOITAVAT VÄHENNYKSET

 • Vuokratuloista vähennyksenä mm. yhtiövastike
 • Suoritetut elatusavut
 • Syytinki